English Site

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw'r corff sy'n cefnogi datblygiad darpariaeth cyfrwng Cymraeg o fewn addysg uwch, gan alluogi mwy o fyfyrwyr i astudio amrywiaeth o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Roedd maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cynnwys addewid i ehangu cylch gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sector addysg bellach. Byddai'n cefnogi cydweithredu rhwng colegau addysg bellach a rhwng y sectorau addysg bellach ac addysg uwch.

Roedd y Cytundeb Blaengar yn ymrwymo y byddai Llywodraeth Cymru "yn archwilio ehangu posibl cylch gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys addysg bellach".

Wrth gymryd y swydd, cyhoeddodd Kirsty Williams adolygiad i'w gylch gorchwyl. Cyhoeddwyd yr adolygiad hwn ym mis Gorffennaf 2017 ac argymhellodd y dylid ymestyn y Coleg i ddatblygu'r iaith Gymraeg ar draws y sectorau addysg uwch, addysg bellach a dysgu yn y gwaith.

Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i symud yr argymhellion hyn ymlaen.

Wrth ddweud, dywedodd Llefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros yr Iaith Gymraeg, Cadan ap Tomos:

"Mae sefydlu'r Coleg wedi bod yn allweddol wrth lofnodi newid sylweddol yn ehangder ac ansawdd addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

"Mae fy mhlaid wedi ymgeisio am ehangu'r Coleg Cymraeg yn hir, gan sicrhau bod cymaint o ddysgwyr â phosibl, mewn cynifer o leoliadau â phosibl, yn cael y cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, a chael mynediad at yr wybodaeth a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt .

"Rwy'n falch bod Ysgrifennydd Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, yn gwneud blaenoriaeth i'r Coleg ac addysg ôl-16 cyfrwng Cymraeg yn flaenoriaeth, ac edrychaf ymlaen at weld yr argymhellion yr adroddiad hwn yn symud ymlaen."

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.