English Site

Dem Rhydd Cymru yn cyhoeddu cynlluniau i leihau maint dosbarthiadau babanod


Mae’r Ysgrifennydd Addysg Dem Rhydd Cymru Kirsty Williams wedi cyhoeddi cronfa newydd i leihau maint dosbarthiadau babanod a chodi safonau.

Roedd lleihau maint dosbarthiadau babanod yn flaenoriaeth i’r Democratiaid Rhyddfyrdol yn yr etholiad diwethaf. 

Mi fydd cronfa newydd, gwerth £36m, ar gael i awdurdodau lleol ac yn targedu’r rheng flaen.  Gan ddechrau gyda’r dosbarthiadau mwyaf, bydd yn targedu dosbarthiadau lle mae angen gwella addysgu a dysgu, a lle ceir lefelau uchel o ddifreintiedigaeth. 

Mae’r ffigurau diweddaraf ar gyfer Cymru yn dangos bod dros 8,000 o ddisgyblion sy’n fabanod mewn dosbarthiadau o fwy na 30 disgybl.

Dywedodd Kirsty Williams:

“Ein cenhadaeth genedlaethol yw codi safonau a chreu cyfleoedd i’n holl bobl ifanc.

“Dro ar ôl tro mae rhieni ac athrawon yn dweud wrthyf eu bod yn poeni am faint dosbarthiadau. Rydym wedi gwrando ar eu pryderon, wedi edrych ar y dystiolaeth ryngwladol, ac rydym heddiw’n cyhoeddi’r gronfa nwydd hon, gwerth £36m, i fynd i’r afael â maint dosbarthiadau babanod.

“Bydd ein cynlluniau ni yn targedu dosbarthiadau lle mae angen gwella addysgu a dysgu, a lle ceir lefelau uchel o ddifreintiedigaeth, gan roi ein athrawon yr amser sydd angen arnynt i ddysgu ac arloesi fel bod ein plant yn medru llwyddo.

“Mae yna gysylltiad cadarnhaol rhwng dosbarthiadau llai o faint a chyrhaeddiad plant. Mae hyn yn arbennig o wir o ran plant o gefndiroedd tlotach. Mae hyn yn cael mwy fyth o effaith ar blant iau, a dyna pham rydyn ni’n targedu’r buddsoddiad hwn at ddosbarthiadau babanod.

Dywedodd Barwnes Christine Humphreys, Llefarydd y blaid dros Sgiliau a Dysgu Gydol Oes; 

“Fel Democratiaid Rhyddfrydol rydym yn cydnabod pwer a phwysigrwydd addysg. Rydw i’n hynod o falch mai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru sy’n arwain cenhadaeth genedlaethol o ddiwygio i sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael cyfle teg i gyrraedd yr safonau uchaf.

“Yn yr etholiad diwethaf gwnaeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru blaenoriaethu addysg, yn gosod her ar gyfer Cymru, ac rydym yn gweithio’n galed i gyrraedd yr her hynny.

“Unwaith eto rydym yn dangos mai ni yw’r blaid gyda’r syniadau i wneud gwir gwahaniaeth i fywydau pobl Cymru.”

Dangoswch eich cefnogaeth ar gyfer ein cynlluniau trwy lofnodi ein deiseb.


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.