English Site

Addysg a Diwydiant

Roedd maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cydnabod bod twf economaidd yn dibynnu ar dyfu sylfaen sgiliau'r boblogaeth, a chynnig cysylltiadau gwell rhwng addysg a diwydiant.

Roedd y Cytundeb Blaengar yn cynnwys ymrwymiad y byddai Llywodraeth Cymru yn:

"Blaenoriaethu cefnogaeth ar gyfer gwell cysylltiadau rhwng addysg a diwydiant, galluogi arloesedd ac entrepreneuriaeth ar draws ein sectorau cyhoeddus a phreifat mewn cydweithrediad â'n prifysgolion a'n colegau."

Ym mis Mehefin 2017, yn dilyn Adroddiad Hazelkorn, lansiodd Kirsty Williams ymgynghoriad yn symud ymlaen gyda chynnig i ddatblygu cysylltiadau gwell rhwng addysg uwch ac addysg bellach a busnes yng Nghymru. Bydd y diwygiadau hefyd yn addasu tirwedd ymchwil ac arloesi Cymru i fod yn fwy ymatebol i anghenion yr economi, diwydiant, iechyd a lles.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi lansio 'Be The Spark', mudiad ledled Cymru a anelir at ddatgloi'r potensial ar gyfer mwy o gydweithio rhwng entrepreneuriaid, arweinwyr corfforaethol, cyfalaf risg, academia a'r llywodraeth i gefnogi creu mwy o fusnesau proffidiol yn y cartref.

Hefyd, cyflwynodd Kirsty Williams lythyr cylch gorchwyl yn y flwyddyn i HEFCW gan ddarparu cyllid ychwanegol ar gyfer y sector prifysgol sy'n gysylltiedig â mannau cyflymwyr a deoryddion a phrentisiaethau lefel uchel.

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.