English Site

Gweithgor Polisi Economi a Threthiant

None

Cylch Gwaith y Gweithgor Polisi

Tasg y Gweithgor

Nod y gweithgor fydd ystyried ac ymateb i gwestiynau polisi allweddol a chyflwyno canfyddiadau, tystiolaeth, a chynigion polisi (neu nodau ac amcanion polisi bras) sy'n hanfodol i etholiad 2021 ac sy'n cynrychioli bylchau yng nghorff polisi presennol y blaid. Dylai'r grŵp ystyried hefyd pa bolisi o 2016 a 2019 o'r maniffestos y gellir eu 'cario' i'n maniffesto 2021. Bydd y grŵp yn cymryd tystiolaeth ac yn ymgynghori mor eang â phosibl o fewn a thu allan i'r parti. Dylai'r dystiolaeth hon lywio cynigion y grŵp.

Disgwylir i weithgorau baratoi pecyn digwyddiadau i'r pleidiau lleol er mwyn ennyn diddordeb yr Aelodau ar lefel leol yn eu gwaith. Mae hyn hefyd yn cynnwys y potensial i gyflwyno dwy sesiwn ymgysylltu rithwir gydag aelodau ledled Cymru. Argymhellir bod y gweithgor yn penodi Cadeirydd a all gysylltu â'r Pwyllgor Datblygu Polisi, y Swyddog Gweithredol Datblygu Polisi a'r staff.

Dylid llunio papur polisi (heb fod yn fwy na 10,000 o eiriau) i'w ystyried gan y Pwyllgor Datblygu Polisi. Dylai papurau:

 • Darparu asesiad o'r heriau allweddol o fewn y maes polisi neu'r thema (gan gynnwys y rhai o ganlyniad i COVID);
 • Darparu gweledigaeth neu Amcan y byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn ceisio ei gyflwyno (datganiad o fwriad);
 • Cyflwyno atebion polisi sy'n ein galluogi i fod yn feiddgar, yn nodedig ac yn falch o’n rhyddfrydiaeth yn ein hymateb;
 • Darparu asesiad o'r dadleuon allweddol tebygol neu'r materion polisi ar gyfer etholiad 2021 a pha bleidiau fydd yn ‘amlwg’ ar y materion hynny;
 • Ystyried goblygiadau eich cynigion o ran ymgyrchu.

Yn ogystal â'r papur polisi, dylai'r grŵp hefyd lunio Traw Polisi ar gyfer pob un o'r polisïau allweddol y credwch y dylai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru eu mabwysiadu ar gyfer ein maniffesto 2021.

Yn ei waith mae'r Gweithgor Polisi i ystyried:

 • Egwyddorion cyffredinol polisi economaidd a threthiant mewn cymdeithas Ryddfrydol;
 • Trethi, gan gynnwys cynigion ar gyfer unrhyw drethi newydd a diwygio trethi (Treth
  Gwerth Tir);
 • Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn ystyried pedair treth newydd (trethi tir gwag; Ardoll gofal cymdeithasol; Treth ar blastigau tafladwy; Treth dwristiaeth);
 • Newid ym mhroffil y strydoedd mawr, canol y trefi a'r ardaloedd siopa bach;
 • Y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer economi fodern, flaengar a gwyrdd a sut yr ydym yn cefnogi hyfforddiant ac ailhyfforddi;
 • Rôl busnesau bach, entrepreneuriaid a masnachwyr annibynnol;
 • Rôl busnesau mawr a busnesau angori;
 • Yr argyfyngau hinsawdd ac ecolegol, a pholisi economaidd a diwydiannol Cymru;
 • Datblygu economaidd rhanbarthol, a'r blaenoriaethau a'r goblygiadau ar gyfer ardaloedd gwledig a threfol
 • Rôl trafnidiaeth gyhoeddus, teithio llesol a pholisi trafnidiaeth ar yr economi;
 • Cyfraniadau adeiladu tai, cynllunio ac adran 106;
 • Economïau, Rhannu, Sylfaenol, a Cylchol;
 • Masnach Ryngwladol;
 • Technoleg diwydiannau technoleg; ac awtomeiddio.

Mae disgwyl hefyd i'r grŵp ystyried a mynd i'r afael ag egwyddorion y Democratiaid Rhyddfrydol ar amrywiaeth a chydraddoldeb wrth ddatblygu eu cynigion. Dylai'r broses ystyried polisi sy'n bodoli eisoes. Dylid hefyd ystyried blaenoriaethau polisi, a'r goblygiadau ar gyfer diwygio cyfansoddiadol.

Gwnewch gais i ymuno â'r Gweithgor Polisi hwn

 

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.