English Site

Kirsty Williams

Kirsty.png

Ganwyd Kirsty yn 1971 a chafodd ei magu yn Sir Gaerfyrddin. Aeth i Ysgol Sant Mihangel yn Llanelli cyn mynd ati i astudio Astudiaethau Americanaidd ym Mhrifysgol Manceinion a Phrifysgol Missouri. Priododd ei gŵr, Richard, yn 2000, ac maent yn byw gyda’u tair merch ar fferm y teulu ychydig tu allan i Aberhonddu.

Kirsty oedd aelod ieuengaf y Cynulliad Cenedlaethol pan gafodd ei hethol gyntaf yn 1999, ac mae hi wedi treulio mwy na dau ddegawd yn cadw cefn cymunedau amrywiol Brycheiniog a Sir Faesyfed ym Mae Caerdydd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae eirioli dros gyfiawnder cymdeithasol, trechu tlodi, a gwella cyfleodd i’n plant wedi bod yn flaenoriaethau allweddol iddi hi. Yr awydd hwn a wnaeth ei hannog hi i sefydlu ymgyrch ‘Rhagor o Nyrsys’, i sicrhau fod lefelau staff nyrsio diogel yn ofyniad cyfreithiol, a goruchwylio gweithredu’r gyfraith honno.

Fel Gweinidog Addysg, mae hi wedi ailwampio Addysg yng Nghymru, yn cynnwys: ehangu’r Premiwm Disgyblion, lansio’r buddsoddiad mwyaf mewn adeiladau ysgolion ers degawd, creu system cyllid myfyrwyr decach, cynyddu nifer y myfyrwyr meddygaeth a nyrsio, cyflwyno ‘rhagdybiaeth yn erbyn cau’ yn achos ysgolion gwledig, a chyflawni cwricwlwm newydd Cymru – ac yn sgil hynny, bydd Cymru yn arweinydd byd eang o ran Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb sy’n cynnwys LGBT.

Yn ystod ei chyfnod yn y Senedd, mae Kirsty wedi cefnogi miloedd o ddigwyddiadau, achosion, busnesau ac elusennau lleol – ac ar yr un pryd, wedi helpu degau o filoedd o drigolion yr etholaeth â gwaith achos lleol. Mae pandemig Covid-19 yn achosi heriau digynsail i Ganolbarth Cymru, ond erys brwdfrydedd Kirsty dros yr ardal ble mae’n byw a’i hymrwymiad i sicrhau y caiff pawb y gwasanaethau a’r cyfleoedd i’w helpu i ffynnu yr un mor gryf ag erioed.

Er y bydd hi’n gadael y Senedd ym mis Mai, bydd Kirsty yn parhau i eirioli dros Frycheiniog a Sir Faesyfed ac yn ymgyrchu i ddatblygu Cymru decach a gwell fel rhan o Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru.