English Site

Kirsty Williams yn codi’r mater o anffurfio organau cenhedlu benywod gydag ysgolion


Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi ysgrifennu at bob ysgol yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o anffurfio organau cenhedlu benywod.

Atgoffir pob pennaeth o’r mater a’u cyfrifoldebau er mwyn helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn parhau i fod yn ddiogel tra bônt yn yr ysgol. 
 
Mae’n anodd amcangyfrif nifer yr achosion o anffurfio organau cenhedlu benywod oherwydd bod natur y drosedd yn guddiedig.  Er hynny, amcangyfrifir bod 137,000 o ferched a menywod yn cael eu heffeithio gan anffurfio organau cenhedlu benywod yng Nghymru a Lloegr.
 
Mae’r Ysgrifennydd Addysg yn tynnu sylw at y rôl bwysig y gallai ysgolion ei chwarae yn adnabod dioddefwyr tebygol ac yn eu diogelu rhag anffurfio organau cenhedlu benywod.
 
Dywedodd Kirsty Williams:
 
“Rwy wedi ysgrifennu at ysgolion i ofyn am eu cymorth er mwyn helpu i gael gwared ar y math yma o drais ffiaidd yn erbyn menywod a merched . Mae’n hollbwysig ein bod ni i gyd yn adnabod yr arwyddion sy’n rhybudd y gallai plentyn fod mewn perygl. 
 
Mae anffurfio organau cenhedlu benywod yn ffurf o gam-drin plant ac yn drosedd.  Ni ellir ei gyfiawnhau fel arfer diwylliannol na chrefyddol ac mae arweinwyr y prif grefyddau wedi ei gondemnio 
 
“Rhaid i staff ysgolion a cholegau chwarae rôl hollbwysig yn diogelu pobl ifanc rhag camdriniaeth. Mae’n hanfodol, felly, eu bod yn ymwybodol iawn o arwyddion anffurfio organau cenhedlu benywod a pha gamau y dylid eu cymryd os oes ganddyn nhw bryderon.
 
“Dylai staff fod yn ymwybodol hefyd y gellid mynd â merched ifanc dramor yn ystod gwyliau’r haf er mwyn anffurfio organau cenhedlu benywod, gan y gall y triniaethau gymryd hyd at bedair wythnos i wella.  Felly, gallai’r driniaeth gael ei chynnal cyn i’r ferch ddychwelyd i’r ysgol ar ddechrau tymor yr hydref. Mae’n bwysig iawn bod staff yn wyliadwrus wrth edrych am arwydd o anffurfio organau cenhedlu benywod ar ôl gwyliau’r ysgol ac i adrodd ar unrhyw beth a all fod yn amheus i’r gweithiwr proffesiynol perthnasol.
 
“Rwy am i ni i gyd fod yn fwy effro i’r cam-drin annerbyniol hwn, fel y gallwn ni roi stop ar anffurfio organau cenhedlu benywod yng Nghymru.”

Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.