English Site

Jane Dodds AS

Jane Dodds yw fy enw i. Fi yw Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ac rwy’n arwain ein tîm o ymgeiswyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae pandemig Covid-19 wedi dangos pa mor fregus yw ein cymdeithas, a sut mae pobl yn cael eu gadael ar ei hôl hi yn sgil y sefyllfa bresennol.

Ni all hyn barhau.

Rwy’n dymuno’n gweld ni’n newid Cymru er gwell, i ailadeiladu’n well wedi’r pandemig a diwygio ein cymdeithas fel gallwn ni roi’r cymorth mae arnynt angen i bawb i dyfu a ffynnu.

I wneud hyn, mae’n rhaid i ni Adfywio yw’r Flaenoriaeth. Nid dyma’r adeg i ffraeo, dyma’r adeg i ddod ynghyd i greu’r gymdeithas decach mae pawb ohonom ni’n ei chwennych.

Fy ngweledigaeth ar gyfer Cymru

Mae ar Gymru angen ffordd newydd o fyw. Mae hynny’n golygu fod angen i ni fod yn ofalgar a thosturiol a sicrhau y caiff pawb y cyfle i ffynnu a gwella eu bywyd.

Trwy gydweithio i flaenoriaethu adfywiad, gallwn ni dorri cylch tlodi cynhenid yn ein cymunedau, mynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawdd, a helpu pawb i fyw bywydau gwell ac iachach.

Rwyf am i ni sicrhau fod cyfiawnder cymdeithasol yn elfen allweddol o’n holl waith, gan sicrhau ein bod ni ar flaen y gad yn y frwydr i adeiladu economi werdd at y dyfodol a’n bod ni’n datrys ein rhwyd ddiogelwch gymdeithasol fel gall pawb gael y cymorth a’r gefnogaeth sy’n ofynnol.

Mae angen i ni ystyried hefyd sut gallwn ni wneud pethau yn wahanol. Dyna pam rwy’n dymuno’n gweld ni’n cynnal peilot o Incwm Sylfaenol Cyffredinol yma yng Nghymru, fel y gallwn ni ystyried dulliau newydd, radical.

Os ydych chi’n credu yn y weledigaeth hon i Gymru, ac yn credu fod yn rhaid i ni Flaenoriaethu Adfywiad, ymunwch â ni.

Diolch yn fawr iawn,

Jane_Signature.jpg
Jane Dodds
Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru