English Site

Angen mwy o ymrwymiad at addysg Gymraeg – Aled Roberts AC


Yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw, mae Aled Roberts AC wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o gael ymrwymiad 'arwynebol' i addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn credu nad yw nifer o awdurdodau lleol ar hyn o bryd yn cyrraedd eu rhwymedigaethau statudol i sicrhau eu bod yn bodloni'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae gan awdurdodau lleol rwymedigaethau statudol i gydymffurfio â chanllawiau sy'n ymwneud â gweithredu Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCAau). Bwriad CSCAau yw bod yn ddull o asesu a diwallu galw am addysg cyfrwng Cymraeg. Maent hefyd yn gorfodi awdurdodau lleol i ddarparu cynlluniau gweithredu ar sut i ddiwallu'r galw.

Nid yw rhai o gynghorau Cymru'n bodloni'r gofynion hyn. Er enghraifft, mae llawer o rieni yn Wrecsam wedi bod yn ymdrechu am flynyddoedd i ddod o hyd i leoedd ar gyfer eu plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol. Nid oes gan Sir Powys unrhyw ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg. Yn Sir Ddinbych, lle mae proses ad-drefnu o dan ymgynghoriad, mae yna symudiadau i sefydlu ysgol 'ddwyieithog' yn hytrach nag ysgol cyfrwng
Cymraeg ddynodedig a fyddai'n llawer mwy buddiol i'r Gymraeg.

Tra'n siarad ar bumed diwrnod yr Eisteddfod, dywedodd Aled Roberts AC, llefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros y Gymraeg ac addysg:

"Rydym wedi cael blynyddoedd o eiriau cynnes am addysg cyfrwng Cymraeg gan y Llywodraeth Lafur hwn, ond rydym wedi gweld ychydig iawn o weithredu ar lawr gwlad.

"Dro ar ôl tro rydw i wedi codi'r mater pwysig hwn gyda Gweinidogion Llafur; yn amlach na pheidio dydyn nhw ddim yn ymwybodol o beth sy'n digwydd ar lawr gwlad, neu maent yn beio'r cynghorau. Dyw hynny ddim yn ddigon da oherwydd cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod cynghorau yn bodloni eu gofynion statudol.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi methu sicrhau bod gennym ni ddigon o athrawon, cynorthwywyr dosbarth a staff gofal sydd â digon o Gymraeg i ddarparu'r sgiliau dwyieithog sydd eu hangen ar Gymru. Mae hyn yn gwaethygu'r broblem.

"Ar ôl cynifer o flynyddoedd o eiriau cynnes ond dim camau cadarn, mae'n ymddangos mai dim ond ymrwymiad arwynebol sydd gan y Llywodraeth Lafur hon i'n hiaith."

 


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.