English Site

Mwy o Nyrsys

Ym mis Chwefror 2016, pasiodd y Cynulliad Cenedlaethol y Mesur Lefelau Staffio Nyrsio Diogel (Cymru) - a elwir hefyd yn Fesur Mwy o Nyrsys.

Bil aelod preifat oedd hwn a gyflwynwyd gan Kirsty Williams AC, ac roedd yn golygu mai Cymru oedd y wlad gyntaf yn Ewrop i fod â dyletswydd i gynnal lefel staffio nyrsio diogel gyfreithiol ar ei wardiau ysbytai. Fe'i cymhwysodd i wardiau cleifion preswyl meddygol acíwt i oedolion, wardiau cleifion mewnol llawfeddygol aeddfed i oedolion, a "gallai sefyllfaoedd eraill fel Gweinidogion Cymru bennu rheoliadau."

Roedd maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn 2016 yn cynnwys addewid i adeiladu ar lwyddiant y Mesur Lefelau Staffio Nyrsio Diogel (Cymru), gan ei ehangu i fwy o leoliadau.

Roedd y Cytundeb Cynyddol yn cynnwys ymrwymiad bod "mwy o nyrsys, mewn mwy o leoliadau, trwy gyfraith lefelau staffio nyrs estynedig."

Ym mis Awst 2016 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Lefelau Staffio Nyrsio newydd. Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n casglu tystiolaeth gadarn i ddatblygu offer cynllunio gweithlu i gymhwyso'r rheoliadau i'r lleoliadau eraill, gwasanaethau nyrsio o'r fath a lleoliadau pediatrig.

Meddai'r Cynghorydd Elizabeth Evans, Llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol dros Iechyd, Lles a Chwaraeon Cymru:

"Fe wnaeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wneud nyrsys cefnogi yn faes allweddol o'n maniffesto 2016 ac mae'n wych ein bod ni'n cyflwyno'r Llywodraeth.

"Mae mwy o nyrsys yn golygu mwy o amser ar gyfer gofal cleifion, ac felly gofal gwell i gleifion.

"Mae gennym staff neilltuedig, ymroddedig a gweithgar sydd angen rhoi cymorth i gyflawni'r canlyniadau gorau i gleifion yng Nghymru."

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.