English Site

Ydych chi am helpu i redeg Democratiaid Cymru?

Ar hyn o bryd mae 4 swydd wag agored ar bwyllgorau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru sy'n agored i bob aelod.

Mae bod ar bwyllgor yn ffordd wirioneddol nerthol o ddweud eich dweud ar sut mae ein plaid yn cael ei rhedeg. Os ydych chi'n awyddus i gymryd mwy o ran, beth am edrych?

Aelod Cyffredin o'r Pwyllgor Datblygu Aelodaeth

1 swydd wag i'w llenwi

Aelod Cyffredin o'r Bwrdd

1 swydd wag i'w llenwi

Aelod Cyffredin o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

2 swydd wag i'w llenwi

Peidiwch byth â sefyll o'r blaen? Peidiwch â phoeni - mae'r Blaid Ffederal wedi llunio canllaw i'r broses a allai fod yn ddefnyddiol i chi:

Darllenwch nawr

Mae'n amser cyffrous iawn i fod yn rhan o'r parti Cymreig. Gydag etholiadau Senedd Cymru yn dod i fyny'r flwyddyn nesaf, dyma'ch cyfle i fod yn rhan o fuddugoliaeth fawr i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Byddem wrth ein bodd yn eich cael chi ar fwrdd y llong!

Os oes gennych ddiddordeb, gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch trwy'r ddolen isod. Mae'r enwebiadau ar agor o'r 5ed o Fawrth tan y 26ain o Fawrth - pob lwc!

Darganfyddwch fwy


Etholiadau Mewnol: Canllaw Enwebu

Os ydych chi am wneud eich marc ar y blaid trwy gyfrannu at un o'r pwyllgorau gwirfoddol sy'n rhedeg pethau, yna'r cam cyntaf yw cael eich enwebu.

Er mwyn eich helpu i wneud hynny, rydym wedi cynhyrchu'r canllaw hwn.

Yn gyntaf serch hynny, mae'n debyg bod angen i chi wybod pa swyddi sydd ar agor ar hyn o bryd. Y swyddi hynny yw:

Aelod Cyffredin, Pwyllgor Datblygu Aelodaeth (1 swydd) *

Aelod Cyffredin, Bwrdd (1 swydd) *

Aelod Cyffredin, Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau (2 swydd) *

* Mae'r swyddi hyn yn agored i aelodau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn unig

Sut i gael eich enwebu

Y cam cyntaf tuag at gael eich enwebu yw cyflwyno'ch ffurflen Cydsynio i Enwebiadau.

Gallwch wneud hynny ar-lein yma: www.libdems.org.uk/consent-to-nominations

Neu gallwch lawrlwytho'r ffurflen bapur yma:

Rhaid dychwelyd y ffurflen bapur i'r Tîm Etholiadau Mewnol, Democratiaid Rhyddfrydol, 4 Clifton Terrace, Caeredin, EH12 5DR

I lenwi'r ffurflen, bydd angen i chi wybod:

Eich enw;

Yr e-bost sydd gan y parti ar ffeil ar eich cyfer (i ddarganfod hyn chwiliwch eich blwch derbyn am e-bost gan internalcomms@libdems.org.uk a gwiriwch pa e-bost y mae'n ei ddweud yn y troedyn, sef y blwch llwyd ar y gwaelod iawn) a;

Eich rhif aelodaeth (sydd i'w gael yn yr un lle, neu trwy e-bostio elections@libdems.org.uk).

Yna dylech gael e-bost awtomatig yn ôl yn dweud wrthych a yw'ch ffurflen Cydsynio wedi'i derbyn. Os ydych chi'n defnyddio cyfeiriad e-bost gwahanol neu os oes problem gyda'ch aelodaeth, fe gewch e-bost yn ôl yn dweud wrthych â phwy i gysylltu am hynny.

Yna mae angen i chi aros i gael eich ychwanegu at y ffurflen enwebu ar-lein.

Bydd y tîm yn eich ychwanegu at y ffurflen enwebu ar-lein o fewn 1 diwrnod gwaith

I gasglu enwebiadau ar-lein, bydd angen i chi roi'r ddolen hon i bobl: www.libdems.org.uk/nominate - bydd hynny'n gadael iddynt ofyn am eu Cod Enwebu Unigryw, y gallant wedyn ei ddefnyddio ar y ffurflen y byddwn yn eu hanfon trwy e-bost at enwebwch chi.

Pan fydd rhywun yn eich enwebu, fe gewch e-bost yn cadarnhau bod gennych enwebiad newydd.

Gallwch chi ddechrau casglu llofnodion papur ar unwaith trwy lawrlwytho'r ffurflen bapur yma:

Gallwch ofyn i bobl eich enwebu yn bersonol, ar-lein neu drwy e-bost os oes gennych eu manylion cyswllt eisoes. Os oes gennych fynediad i Goleudy neu Connect, neu unrhyw ddata plaid arall, ni allwch ei ddefnyddio i gysylltu â phobl ynghylch eich enwebu - a gallai gwneud hynny eich anghymhwyso o'r etholiad.

Gallwch ofyn i bobl eich enwebu yn un o'r grwpiau Facebook canlynol (os nad ydych chi'n ddefnyddiwr Facebook bydd aelod o'r tîm Etholiadau yn hapus i bostio ar eich rhan, e-bostiwch returning.officer@libdems.org.uk i drefnu hyn ):

Grŵp Trafod Etholiad y Democratiaid Rhyddfrydol: https://www.facebook.com/groups/LibDemElections/

Fforwm Aelodau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: https://www.facebook.com/groups/405603636761569/

Ar ôl i chi groesi'r trothwy enwebu (5 aelod o Gymru ar gyfer yr etholiadau hyn), bydd y tîm yn gwirio'ch enwebiadau â llaw ac yna'n dweud wrthych a ydych chi wedi'ch enwebu ai peidio o fewn 1 diwrnod gwaith.

Efallai y bydd rhai enwebiadau wedi'u gwahardd (er enghraifft os yw aelod sy'n byw mewn gwladwriaeth arall wedi eich enwebu) a gallai hynny olygu bod angen i chi gasglu mwy. Fel rheol, ceisiwch anelu at o leiaf 10% yn fwy o enwebiadau nag sydd eu hangen arnoch, rhag ofn y bydd problemau.

Ar ôl i chi gael eich enwebu, mae angen i chi gyflwyno maniffesto. Bydd y ddolen i wneud hynny yn cael ei e-bostio atoch ar ôl i chi lenwi'ch ffurflen gydsynio.

Gall maniffestos ddefnyddio 1 ochr i A5 a rhaid eu cyflenwi naill ai ar ffurf PDF, .doc, .docx neu .odf a rhaid iddynt fod yn llai na 10mb o faint. Dim ond i'r ffurflen ar-lein y gellir eu llwytho i fyny.

Os oes angen help arnoch i wneud hyn, e-bostiwch returning.officer@libdems.org.uk.

Yna bydd eich gwaith celf yn cael ei wirio a'i gymeradwyo (neu beidio) y gall y broses honno gymryd 3-5 diwrnod a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwaith celf yw 5pm ar y 13eg o Fawrth.

Ni fydd unrhyw waith celf a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau hwn yn ymddangos ar y balot - felly mae'n well gwneud hyn yn gynnar!

A dyna ni! Y peth gorau yw didoli'ch ffurflen gydsynio a'ch maniffesto mor gynnar â phosibl, gan y bydd hynny'n rhoi'r amser mwyaf posibl i ni wirio'ch cyflwyniad a sicrhau eich bod chi'n cael eich enwebu.

Pob lwc!

Sylwch: os oes gennych ofynion mynediad sy'n gwneud unrhyw un o'r camau hyn yn anodd eu cyflawni, peidiwch ag oedi cyn cysylltu trwy e-bostio returning.officer@libdems.org.uk - byddwn yn hapus i edrych ar wneud addasiadau rhesymol i'r broses.


Mae’n rhaid i’r Llywodraeth gynnal ffioedd trwyddedau teledu i amddiffyn S4C

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i wrthdroi cynlluniau i ddiddymu ffioedd trwyddedau teledu a sicrhau bod dyfodol S4C yn ddiogel mewn unrhyw setliad ariannol yn y dyfodol.

Darllen mwy

Mae Hawliau Traws yn Hawliau Dynol

Dylai pawb cael byw eu bywyd heb gasineb, rhagfarn a gwahaniaethu.

Yn anffodus, ar gyfer nifer o bobl Traws, nid yw hynny’n wir. Llynedd bu mwy na threian o bobl traws yn y DU’n ddioddef o drosedd casineb.

Darllen mwy

Kirsty Williams yn codi’r mater o anffurfio organau cenhedlu benywod gydag ysgolion

Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi ysgrifennu at bob ysgol yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o anffurfio organau cenhedlu benywod.

Darllen mwy

£4.2m i hybu addysgu’r Gymraeg

Mae'r Ysgrifennydd Addysg dros Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams yn buddsoddi £4.2 ychwanegol er mwyn roi hwb i addysgu a dysgu Cymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Darllen mwy

Cod newydd yn nodi rhagdybiaeth na chaiff ysgolion gwledig eu cau

Cyhoeddwyd rheolau newydd yn cynnwys rhagdybiaeth na chaiff ysgolion gwledig eu cau gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Democraitiad Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.

Darllen mwy

Kirsty Williams yn sicrhau cysylltiad band eang cyflym iawn i 341 o ysgolion

Heddiw cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru fod 341 o ysgolion ledled Cymru am gael cysylltiad band eang cyflym iawn.
 
kirsty-in-school-1024x768.jpg
Darllen mwy

Newid Dyfodol Cymru

Bydd Democratiaid Rhyddfrycol Cymru yn lansio ei faniffesto heddiw ar gyfer dyfodol gwell.

Darllen mwy

Marwolaeth Rhodri Morgan - Mark Williams

Disgrifiwyd cyn Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan fel "arweinydd carismatig a phersonol tu hwnt".

Darllen mwy

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.