English Site

Gweithgor Polisi Iechyd, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd

Policy_Working_Group_Banner_-_yellow.png

Cylch Gwaith y Gweithgor Polisi

Beth sydd ei hangen i greu Cymru iachach lle nad yw eich iechyd a mynediad i wasanaethau yn cael ei ddewis yn ôl eich cod post na'ch incwm?

 1. Sut mae creu gwasanaeth gofal cymdeithasol sy'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio, yn hybu annibyniaeth, ac yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill i hybu iechyd da a lles?
 2. Sut mae cael y gorau i'n gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol fel bod ganddynt yr adnoddau a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i ddarparu gofal a chymorth i'r rhai sydd ei angen?
 3. Sut mae creu Cymru iachach lle mae pobl a chymunedau'n cael eu cefnogi i gynnal iechyd da a lle nad yw eich cod post yn pennu eich canlyniadau iechyd?
 4. Beth arall y gallwn ei wneud i atal iechyd gwael?
 5. Ychydig o ganlyniadau a gyflawnwyd drwy ein dull o hybu iechyd meddwl da. Sut y gallwn ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl yn well ledled Cymru a hyrwyddo iechyd meddwl a lles da?
 6. Sut mae gwella mynediad i wasanaethau hanfodol ar lefel leol a sicrhau bod buddsoddi'n cael ei dargedu at adeiladu capasiti o fewn gwasanaethau rheng flaen ac ataliol? A yw hyn yn wahanol rhwng daearyddiaethau gwledig a threfol?
 7. Sut y dylem sicrhau bod ein gweithluoedd a'n cleifion yn cael mynediad at y dechnoleg a'r moddion diweddaraf?

Nod y gweithgor fydd ystyried ac ymateb i gwestiynau polisi allweddol a chyflwyno canfyddiadau, tystiolaeth, a chynigion polisi (neu nodau ac amcanion polisi bras) sy'n hanfodol i etholiad 2021 ac sy'n cynrychioli bylchau yng nghorff polisi presennol y blaid. Dylai'r grŵp ystyried hefyd pa bolisi o 2016 a 2019 o'r maniffestos y gellir eu 'cario' i'n maniffesto 2021. Bydd y grŵp yn cymryd tystiolaeth ac yn ymgynghori mor eang â phosibl o fewn a thu allan i'r parti. Dylai'r dystiolaeth hon lywio cynigion y grŵp.

Disgwylir i weithgorau baratoi pecyn digwyddiadau i'r pleidiau lleol er mwyn ennyn diddordeb yr Aelodau ar lefel leol yn eu gwaith. Mae hyn hefyd yn cynnwys y potensial i gyflwyno dwy sesiwn ymgysylltu rithwir gydag aelodau ledled Cymru. Argymhellir bod y gweithgor yn penodi Cadeirydd a all gysylltu â'r Pwyllgor Datblygu Polisi, y Swyddog Gweithredol Datblygu Polisi a'r staff.

Dylid llunio papur polisi (heb fod yn fwy na 10,000 o eiriau) i'w ystyried gan y Pwyllgor Datblygu Polisi. Dylai papurau:

 • Darparu asesiad o'r heriau allweddol o fewn y maes polisi neu'r thema (gan gynnwys y rhai o ganlyniad i COVID);
 • Darparu gweledigaeth neu Amcan y byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn ceisio ei gyflwyno (datganiad o fwriad);
 • Cyflwyno atebion polisi sy'n ein galluogi i fod yn feiddgar, yn nodedig ac yn falch o’n rhyddfrydiaeth yn ein hymateb;
 • Darparu asesiad o'r dadleuon allweddol tebygol neu'r materion polisi ar gyfer etholiad 2021 a pha bleidiau fydd yn ‘amlwg’ ar y materion hynny;
 • Ystyried goblygiadau eich cynigion o ran ymgyrchu.

Yn ogystal â'r papur polisi, dylai'r grŵp hefyd lunio Traw Polisi ar gyfer pob un o'r polisïau allweddol y credwch y dylai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru eu mabwysiadu ar gyfer ein maniffesto 2021.

Yn ei waith mae'r Gweithgor Polisi i ystyried:

 • Amcanion cyffredinol polisi iechyd y cyhoedd mewn cymdeithas Ryddfrydol;
 • Mynediad at wasanaethau meddyg teulu, a gwasanaethau iechyd cymunedol eraill;
 • Gwasanaethau iechyd meddwl a hybu iechyd meddwl da a gwydnwch;
 • Cynigion am wasanaethau gofal cenedlaethol, wedi'u hariannu drwy dreth wedi'i neilltuo, a'n hymateb ni;
 • Gwariant ar iechyd, a'i alw ar gyllideb Llywodraeth Cymru;
 • Mynediad i wasanaethau yng nghefn gwlad Cymru a dwysedd poblogaeth effaith ar wasanaethau trefol;
 • Recriwtio, cadw ac amodau'r gweithluoedd iechyd a gofal;
 • Penderfynyddion iechyd a blaenoriaethau polisi cysylltiedig-amgylcheddol, tai, addysg ac ati;
 • Defnyddio technoleg a digideiddio gwasanaethau.

Mae disgwyl hefyd i'r grŵp ystyried a mynd i'r afael ag egwyddorion y Democratiaid Rhyddfrydol ar amrywiaeth a chydraddoldeb wrth ddatblygu eu cynigion. Dylai'r broses ystyried polisi sy'n bodoli eisoes. Dylid hefyd ystyried blaenoriaethau polisi, a'r goblygiadau ar gyfer diwygio cyfansoddiadol.

Gwnewch gais i ymuno â'r Gweithgor Polisi hwn
Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.