English Site

Adferiad yn sgil Argyfwng Iechyd Meddwl Cymru

By Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Mar 25, 2021 1:03

Mae’r cyfnodau o gyfyngiadau symud wedi effeithio’n ddwys ar bawb ohonom ni. 

Mae pobl wedi colli anwyliaid, mae teuluoedd wedi cael eu gwahanu, ac mae unigrwydd a theimlo’n ynysig wedi dod yn normalrwydd newydd i gymaint. Mae ymchwil yn dangos fod cymaint ag un o bob dau ohonom ni wedi dioddef gan anawsterau iechyd meddwl yn ystod y cyfnodau o gyfyngiadau symud, ac mae cymaint ag 20% wedi profi effeithiau difrifol ar eu hiechyd.

Wrth i ni ddod allan o’r pandemig hwn, bydd yn rhaid i gymorth ynghylch iechyd meddwl fod yn rhan allweddol o’n cynllun i Flaenoriaethu Adferiad.

Mae arnom ni angen adferiad gofalgar, sy’n cynyddu’r cyllid ar gyfer iechyd meddwl ac yn sicrhau y gall Cymru adfer wedi trawma’r flwyddyn ddiwethaf. 

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn deall fod arnom ni yn fwy nag erioed angen system i gynorthwyo ag Iechyd Meddwl sy’n llwyddo ar draws cymunedau, ysgolion a llywodraeth, er budd y bobl fwyaf agored i niwed yn y gymdeithas.

Dyna pam mae gennym ni gynllun pedwar pwynt i sicrhau na chaiff neb ei adael heb y cymorth y mae’n ei haeddu. 

Mae arnom ni angen system argyfyngau Iechyd Meddwl 24/7 fel y gall pobl gael gofal pan fydd arnynt angen hynny – cymorth a gwasanaethau ddydd a nos i ofalu am ein pobl wrth i ni adfer. 

⌛️ Mae angen i ni gwtogi amseroedd aros i sicrhau nad oes yn rhaid i neb ddioddef heb gymorth. Mae hynny’n golygu buddsoddi mewn gwasanaethau rheng flaen a hyfforddi arbenigwyr newydd fel bydd gennym ni wlad ble gall pawb gael cymorth pan fydd angen hynny. 

📍 Mae angen i ni wella mynediad at gymorth lleol, fel na chaiff neb ei anfon ymhell oddi wrth ffrindiau a theulu. Buasem ni’n gosod targedau i roi terfyn ar yr angen am leoliadau Oddi Allan i’r Ardal sy’n golygu fod plant yn cael eu hanfon ymhell o’u cartref, eu teulu, a’u ffrindiau.

💼 Mae angen i’r llywodraeth gymryd cyfrifoldeb am Iechyd Meddwl, trwy weithio ar draws y llywodraeth i greu rhaglenni wedi’u sefydlu mewn cymunedau sy’n llwyddo i bobl leol y mae arnynt angen y cymorth yn fwy na neb.

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu mewn cymdeithas decach a mwy gofalgar, sy’n blaenoriaethu’r adferiad ac yn helpu preswylwyr wrth i’r cyfnod o ynysu ddod i ben yn raddol, ac sy’n sicrhau na chaiff neb ei adael ar ei hôl hi pan fydd arnynt angen cymorth.

Mae’n rhaid i ni Flaenoriaethu’r Adferiad er budd ein gwasanaethau iechyd meddwl.

 

Share this post on social media: