English Site

Cefnogi Ffermwyr

Ymrwymodd maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i ddarparu mwy o grantiau ar raddfa fach i ffermwyr.

Y bwriad oedd eu galluogi i arallgyfeirio, eu helpu i leihau eu hallyriadau carbon, a'u galluogi i wella eu gwytnwch a'u gallu i gystadlu. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cydnabod pwysigrwydd y cynlluniau hyn i amddiffyn ffermwyr rhag anwadalrwydd i'r farchnad a gwobrwyo safonau uchel o arfer amgylcheddol.

Gwnaeth y Cytundeb Blaengar ymrwymiad bod "amaethyddiaeth Cymru yn cael ei gefnogi trwy gyflwyno cynllun grantiau bach yn y cynllun datblygu gwledig."

O fis Ebrill 2017 mae ffermwyr wedi gallu gwneud cais am gymorth ariannol hyd at £ 12,000 ar gyfradd grant o 40% dros gyfnod o bedair blynedd.

Gall ffermwyr yng Nghymru fuddsoddi mewn oddeutu 80 o eitemau, yn gysylltiedig â: offer trin stoc; iechyd anifeiliaid; geneteg a pherfformiad; rheoli cnydau; effeithlonrwydd ynni; a TG.

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £ 20miliwn ychwanegol yn y cynllun, sy'n cael ei gyd-ariannu gan y Rhaglen Datblygu Gwledig, gan wneud cyfanswm y grant grantiau gwerth cyfanswm o £ 40 miliwn.

Meddai'r Cyng. William Powell, llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol dros Ffermio, yr Amgylchedd a Materion Gwledig:

"Mae'r cynllun grant bach hwn yn hwb gwirioneddol i ffermwyr Cymru ac rwy'n falch bod Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi gallu ei chyflwyno yn y Llywodraeth, ar adeg pan fo'r angen mwyaf.

"Gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd fod yn fygythiad existential i ffermwyr Cymru. Mae Llywodraeth y Ceidwadwyr yn y DU wedi bod yn annifyr iawn wrth ymrwymo i ariannu amaethyddiaeth yn y dyfodol, ac yn dilyn trafodion masnach rydd gyda rhai o gystadleuwyr mwyaf ffermwyr Cymru fel Seland Newydd yn dangos nad ydynt yn blaenoriaethu dyfodol ffermio yng Nghymru.

"Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn parhau i hedfan y faner ar gyfer ffermio yng Nghymru."

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.