English Site

DANGOSWCH EICH BOD CHI’N CEFNOGI GWEITHWYR RHENG FLAEN

By Ryan Cairns, Dec 18, 2020 9:12

 

Mae ein gweithwyr rheng flaen yn gweithredu y tu hwnt i alwad dyletswydd yn ystod argyfwng coronafeirws – roeddem ni’n dymuno diolch iddynt.

Mae ein Gweithwyr Rheng Flaen yn mentro yn ddyddiol i’n cadw’n ddiogel, i sicrhau fod gennym ni ddigon o fwyd a’n bod ni’n derbyn gofal. 

Mae ein Meddygon, ein Nyrsys a’n Gofalwyr, yn ogystal â gyrwyr danfon nwyddau a pherchnogion siopau, wedi gwneud popeth sy’n bosibl i ofalu am ein cymunedau yn ystod blwyddyn heb ddim normalrwydd. Mae coronafeirws wedi effeithio ar bob agwedd o’n bywyd, ac mae’n peri straen enfawr ar ein gwasanaethau.

Rydym ni’n dymuno dweud diolch yn fawr. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gweithio’n ddiflino drosom ni. Diolch i’r gweithwyr gofal iechyd sydd wedi achub bywydau ac anwyliaid, diolch i weithwyr y gwasanaethau post a gyrwyr danfon nwyddau sydd wedi sicrhau ein bod yn cael y pethau y mae arnom ni eu hangen, a diolch i’r gweithwyr gwasanaethu sydd wedi sicrhau fod cyflenwadau yn ein siopau a’n boliau yn llawn. 

Y peth gorau y gallwn ni ei wneud yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, yn cynnwys dros gyfnod y Nadolig, yw dilyn y cyngor swyddogol. Mae hynny’n golygu cynnal pellter cymdeithasol pan fyddwch chi allan o’r tŷ, gwisgo masg, a hunan-ynysu pan fyddwch chi’n dangos symptomau. Rydym ni bellach mor agos at allu dosbarthu brechlyn, a byddai difetha eu holl waith caled yn sarhad. 

Rydym ni hefyd yn anfon llythyr i fynegi gwerthfawrogiad at staff rheng flaen, i ddiolch iddynt am fentro eu hunain i gadw pawb ohonom ni’n ddiogel.

Os hoffech chi ychwanegu gair o ddiolch, gallwch chi wneud hynny trwy lofnodi’r cerdyn.

Share this post on social media: