English Site

Statws gryfach i'r Gymraeg yn y broses gynllunio oherwydd Dem Rhydd Cymru


Mi fydd gan yr iaith Gymraeg statws gryfach yn y broses gynllunio oherwydd gwaith Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Cafodd y Bil Cynllunio (Cymru) ei gymeradwyo gan y Cynulliad heddiw. Oherwydd gwelliant a gynigwyd gan William Powell AC, mi fydd y ddeddfwriaeth newydd yn fwy clir bod rhaid i'r Gymraeg fod yn 'ystyriaeth berthnasol' pan yn ystyried ceisiadau cynllunio.

Dywedodd William Powell AC, Gweinidog Cynllunio Cysgodol Democratiaid Rhyddfrydol Cymru:

“Mae gan Democratiaid Rhyddfrydol Cymru gofnod balch o ymgyrchu i hyrwyddo'r Gymraeg, ac mae heddiw yn parhau â'r traddodiad hwnnw.

“Cynigwyd cyfle gan y Bil hwn i gefnogi twf yr iaith Gymraeg ar draws Cymru. Roedd hi'n glir o'r cychwyn cyntaf wrth i'r Bil ddatblygu bod angen i'r ddeddfwriaeth newydd sicrhau bod gan y Gymraeg statws gryfach o fewn y system gynllunio.

“Fy mwriad oedd gwneud yn fwy clir dylai awdurdodau cynllunio lleol dal sylw ar ystyriaethau'n ymwneud â defnydd y Gymraeg os yw'n berthnasol i unrhyw gais ar gyfer caniatâd cynllunio. Nid yw hyn yn golygu y dylai fod yn brif ystyriaeth, ond dylai cael yr un statws â materion megis yr amgylchedd a chynaladwyedd.

“Nawr mae'r newidiadau wedi'u cymeradwyo, mae hi'n bwysig bod canllawiau cynllunio atodol yn cael eu diweddaru er mwyn sicrhau bod awdurdodau cynllunio ar draws Cymru yn gweithredu'r polisi hwn mewn modd cywir a chyson.

Ychwanegodd Tamsin Davies, Cadeirydd grŵp cymunedau cynaladwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

"Rydyn ni'n falch iawn bod y Gymraeg bellach yn ystyriaeth berthnasol yn y gyfundrefn gynllunio, ond mae'n peri siom nad yw'r Llywodraeth wedi derbyn yr holl argymhellion trawsbleidiol. Wrth edrych ymlaen, os yw’r Gymraeg yn mynd i ffynnu mae angen ymwneud â defnydd o’r stoc tai presennol yn ogystal."


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.