English Site

£4.2m i hybu addysgu’r Gymraeg


Mae'r Ysgrifennydd Addysg dros Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams yn buddsoddi £4.2 ychwanegol er mwyn roi hwb i addysgu a dysgu Cymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd cwrs blwyddyn newydd ar ffurf cynllun sabothol yn cael ei gynnig fel cynllun peilot i athrawon cynradd ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. Bydd y cynllun peilot hwn yn ychwanegol at yr amryw gyrsiau sabothol sy’n cael eu cyflwyno ledled Cymru ar hyn o bryd.

Bydd arian ychwanegol hefyd yn cael ei roi i’r consortia addysg rhanbarthol er mwyn ymgymryd â rhaglen o waith a fydd yn cynnwys mapio sgiliau Cymraeg y gweithlu; mentora a chynnig cymorth rhwng ysgolion a’i gilydd; a darparu rhaglen o ddysgu proffesiynol Cymraeg i ymarferwyr.

Dywedodd llefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros yr iaith Gymraeg, Cadan ap Tomos;

“Rydw i wrth fy modd mai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru sy’n rhoi’r iaith Gymraeg fel rhan annatod o sicrhau gweithlu hyderus sydd â’r adnoddau angenrheidiol i baratoi ein plant a phobl ifanc at y dyfodol.

“Trwy sicrhau bod ein hathrawon yn hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg mewn amryw o sefyllfaoedd, gallwn ddarparu pob plenty ymhob ysgol gyda’r cyfle i ddatblygu sgiliau ieithyddol a manteisio ar y cyfleoedd sy’n dod yn ei sgil.

“Mae’n hanfodol ein bod yn rhoi pob cyfle i bob un plentyn lwyddo a chael y gallu i gymryd mantais o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Dyna beth mae Kirsty Williams yn ei wneud fel rhan o’r Llywodraeth.”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams:

“Mae datblygu gweithlu o athrawon i addysgu’r Gymraeg ac i gyflwyno addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i greu mwy o siaradwyr Cymraeg a bydd yn flaenoriaeth dros y pum mlynedd nesaf.

“Mae hyn yn golygu cynllunio er mwyn cefnogi datblygiad athrawon a chynorthwywyr ac ehangu’r cynllun sabothol a chyfleoedd dysgu proffesiynol eraill ar gyfer y gweithlu sydd gennym ar hyn o bryd. Mae datblygiad proffesiynol sydd wedi’i lunio a’i gyflwyno’n dda yn bwysig gan fod iddo fanteision i’r unigolyn a hefyd i’r proffesiwn a’r cyhoedd.

“Mae’r buddsoddiad yma yn alinio gydag ein cynigion am safonau addysg newydd fydd yn rhoi cyfle i athrawon ddatblygu eu sgiliau drwy gydol eu gyrfa i fodloni anghenion y system addysg.”


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.